Page-Header-placholder
Icon-Arrow-Down-White
.

Algemene Voorwaarden

Unleash the brand

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Unleash the Brand: de gebruiker van deze voorwaarden, Unleash the Brand, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 73474517, gevestigd aan het adres Eerste Straatje van Best 3 te ’s-Hertogenbosch.

Klant: de (rechts)persoon die een overeenkomst aangaat met Unleash the Brand of aan wie Unleash the Brand een offerte heeft uitgebracht.

Wederpartij: de (rechts)persoon met wie Unleash the Brand een overeenkomst aangaat, ten behoeve van zowel in- als verkoop van diensten en producten.

Schriftelijk: correspondentie per post en e-mail.

 

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en offerte tussen Unleash the Brand en Wederpartij.  

2. De toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Afwijken op deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien zij schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd.

4. In het geval van strijdigheid tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, gaan de bepalingen in de overeenkomst voor.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes van Unleash the Brand zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Unleash the Brand kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Unleash the Brand daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Unleash the Brand anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Unleash the Brand niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders en derden kunnen hier evenmin rechten aan ontlenen.

5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6. In het geval van een vaste prijs, mag Unleash the Brand deze vast prijs verhogen indien deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Totstandkoming en duur van de overeenkomst  

1. De overeenkomst komt tot stand nadat Wederpartij akkoord heeft gegeven op de offerte en dit door Unleash the Brand is geaccepteerd. Na ontvangst van de aanvaarding van de offerte, behoudt Unleash the Brand het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De overeenkomst tussen Unleash the Brand en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Wederpartij stelt Unleash the Brand bij overschrijding van de termijn schriftelijk in gebreke, waarna Unleash the Brand een redelijke termijn krijgt om de overeenkomst alsnog uit te voeren.

Artikel 5. Uitvoering van overeenkomst door Unleash the Brand

1. Werkzaamheden welke Unleash the Brand verricht voor een Klant, geschieden op basis van een overeenkomst van opdracht krachtens artikel 7:400 BW. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Unleash the Brand heeft het recht om (bepaalde) werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. Unleash the Brand zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Overeenkomsten worden altijd gedefinieerd als inspanningsverplichtingen en bevatten nooit resultaatsverplichtingen.

3. Werkzaamheden worden uitsluitend ten behoeve van Wederpartij uitgevoerd. Derden kunnen aan de verrichte en geleverde werkzaamheden geen rechten ontlenen.

4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Unleash the Brand de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Unleash the Brand maakt voor drukwerk gebruik van drukkerijen. De voorwaarden die drukkerijen hanteren ten aanzien van onder andere levertermijnen en foutmarges, hebben rechtstreekse en integrale werking in de verhouding tussen Wederpartij en Unleash the Brand. Unleash the Brand is niet aansprakelijk indien Wederpartij de foutmarge te groot vindt terwijl deze binnen de grenzen van de drukkerij valt. Unleash the Brand spant zich in dat geval onverplicht in om een oplossing te vinden tussen alle betrokken partijen, waarbij zij geen resultaat kan garanderen.

Artikel 6. Verplichtingen Wederpartij

1. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is Unleash the Brand afhankelijk van gegevens van Wederpartij. Alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden tijdig en volledig aan Unleash the Brand verstrekt door Wederpartij. De juistheid en volledigheid van deze gegevens en informatie zijn de verantwoordelijkheid van Wederpartij. Unleash the Brand is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Unleash the Brand is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Unleash the Brand zijn verstrekt, heeft Unleash the Brand het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij de gegevens aan Unleash the Brand ter beschikking heeft gesteld.

4. Indien de Wederpartij in gebreke is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Unleash the Brand gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van Unleash the Brand ontstaat.

5. Indien Wederpartij van mening is dat het opgeleverde werk niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, dient wederpartij dit uiterlijk veertien dagen na oplevering van het werk schriftelijk aan Unleash the Brand mede te delen, bij gebreke waarvan dit recht vervalt. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

6. De Wederpartij vrijwaart Unleash the Brand voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Unleash the Brand toerekenbaar is. Indien Unleash the Brand door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Unleash the Brand zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Blijft Wederpartij in gebreke in het nemen van adequate maatregelen, dan is Unleash the Brand, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Unleash the Brand en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 7. Wijziging of annulering van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Unleash the Brand zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen en eventuele wijzigingen in opgegeven termijnen communiceren.

2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Unleash the Brand een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in enig opzicht naar haar professionele inzicht negatieve gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Unleash the Brand, zal Unleash the Brand in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan een derde, tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Unleash the Brand extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen.

4. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Wederpartij is niet mogelijk. Indien de Wederpartij een overeenkomst voorafgaand aan de aanvang daarvan geheel of gedeeltelijk annuleert (opzegt), dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken volledig aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. Voor wat betreft gereserveerde tijd, wordt de staffel uit lid 5 gehanteerd.

5. Indien een overeenkomst wordt aangegaan en deze door de Wederpartij wordt geannuleerd, worden er ter vergoeding van de gereserveerde arbeidstijd annuleringskosten in rekening gebracht conform de volgende staffel:

a. Bij beëindiging langer dan één maand voor aanvang van de overeenkomst: kosteloos;

b. Bij annulering tussen twee weken en een maand voor aanvang van de overeenkomst: 25% van de totale overeenkomstwaarde;

c. Bij annulering tussen twee weken en 72 uur voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van de totale overeenkomstwaarde;

d. Bij annulering korter dan 72 uur voor aanvang: 100% van de totale overeenkomstwaarde.

 

Artikel 8. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. In de volgende gevallen is Unleash the Brand bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden:

– indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– Indien Unleash the Brand na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Unleash the Brand kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

– indien er zich omstandigheden voordoen van dien aard, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid onder deze omstandigheden niet van Unleash the Brand kan worden gevergd;

– in het geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij;

– in het geval van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Unleash the Brand op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Een beroep op opschorting door Unleash the Brand, doet niets af aan haar recht op overige aanspraken uit de wet en overeenkomst. Wederpartij heeft nimmer het recht op verrekening.

3. In het geval dat Unleash the Brand overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze (zouden kunnen) ontstaan bij Wederpartij.

4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Unleash the Brand gerechtigd tot het in rekening brengen van door haar geleden directe en indirecte schade, daaronder begrepen (maar niet uitsluitend) de kosten en een vergoeding voor gereserveerde tijd. Wederpartij is verplicht om Unleash the Brand in dat geval schadeloos te stellen.

Artikel 9. Overmacht

1. Unleash the Brand is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Unleash the Brand geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Unleash the Brand niet in staat is haar verplichtingen na te komen: ziekte van Unleash the Brand, een pandemie en werkstakingen in het bedrijf van Unleash the Brand of van derden daaronder begrepen. Unleash the Brand heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Unleash the Brand haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Unleash the Brand kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. In het geval dat Unleash the Brand ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Unleash the Brand gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Betaling en incassokosten

1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.

2. Unleash the Brand is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Unleash the Brand is tevens gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een deel in rekening te brengen waarbij zij gerechtigd is om haar werkzaamheden pas aan te vangen na ontvangt van deze betaling.  

3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan Unleash the Brand verschuldigde.

5. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Unleash the Brand echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Indien Unleash the Brand aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien Unleash the Brand aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Unleash the Brand beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Unleash the Brand is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekering in het betreffende geval uitkeert.  

3. Unleash the Brand is uitsluitend aansprakelijk voor directe vermogensschade. Unleash the Brand is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door verminking of verlies van data en schade door bedrijfsstagnatie.

4. Unleash the Brand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Unleash the Brand is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Unleash the Brand.

6. Een beroep op schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar nadat de overeenkomst is uitgevoerd.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

1. Alle auteursrechten op het geleverde werk zijn eigendom van Unleash the Brand. Na volledige betalingen van alle facturen voor het volledige project, draagt Unleash the Brand enkel de gebruiksrechten over aan Wederpartij. Indien Unleash the Brand voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt van derden, vindt deze overdracht slechts plaats voor zover Unleash the Brand daar de rechten voor heeft. Wederpartij is ermee akkoord dat Unleash the Brand de geleverde werken in haar portfolio en voor promotiemateriaal mag inzetten.

2. Overdracht van de rechten zoals hiervoor bedoeld, houdt niet in dat Wederpartij het werk mag dupliceren en aanpassingen doet waardoor een vergelijkbaar werk ontstaat (denk hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, aan wijziging van kleur en naam), zonder dat Unleash the Brand daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien wederpartij dit artikel overtreedt, is zij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van de volledige opdrachtsom van de oorspronkelijke opdracht.

3. Unleash the Brand heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. Definitieve logo’s of beeldmerken worden niet (her)gebruikt voor andere opdrachtgevers.  

4. Indien Wederpartij materialen aanlevert, is Wederpartij te allen tijde zelf aansprakelijk voor inbreuken op auteursrechten van derden (zoals onder meer, maar niet uitsluitend, teksten, beeldmaterial zoals foto’s, video’s etc.). Wederpartij verzekert zich ervan dat dit materiaal legaal en in eigendom van Wederpartij is althans rechtsgeldig gebruikt mag worden. Unleash the Brand is nimmer aansprakelijk tegenover Wederpartij voor schade welke Wederpartij lijdt door inbreuk op auteursrechten van derden. Wederpartij vrijwaart Unleash the Brand bij dezen uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot het recht van intellectuele eigendom op door Wederpartij aan Unleash the Brand verstrekte gegevens.

5. In het geval dat Unleash the Brand Wederpartij inschakelt om voor haar werkzaamheden uit te voeren, draagt Wederpartij bij oplevering en na ontvangst van betaling van de facturen, de auteursrechten over aan Unleash the Brand.    

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in het licht van de overige bepalingen. Dat geldt eveneens indien er zich een situatie voordoet welke niet is geregeld in deze voorwaarden.

5. Indien Unleash the Brand niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Unleash the Brand in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Heb je vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact op via onderstaande button.